OBD โค้ดไทย

SofrCare inc.

Auto & Vehicles

sc.mdev.cocobadirei

แอพฯ OBD โค้ดไทย เป็นแอพฯ ค้นหารหัสวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องยนต์ เช่น * P0001 วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด) * P0148 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง เป็นต้นAlphabetical

Genres