NPO Start

NPO

Entertainment

nl.uitzendinggemist

Met de NPO Start-app kun je de programmas van de Nederlandse Publieke Omroep op je Android apparaat kijken. De programmas verschijnen kort na afloop van de uitzending online. Als je een NPO Start-account aanmaakt kun je onder andere favoriete programmas bewaren en kijklijsten aanmaken. Met een NPO Start Plus-account (€2,95 per maand, eerste maand gratis) kun je langer terugkijken, kijk je zonder reclame en in HD-kwaliteit. Zonder registratie kan je het volgende: - Programmas kijken - Live kijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen. - Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPO Zapp/Zappelin en de themakanalen. - Zoeken in alle programmas. - Connectiviteit: bekijk videos via Airplay en Chromecast op je televisie. - Weergave over 3G/4G uitschakelen: wanneer je apparaat dit ondersteunt, kun je bekijken over 3G/4G uitschakelen in het instellingenmenu. De applicatie heeft de volgende functionaliteiten als je een (gratis) NPO Start-account aanmaakt: - Kijk verder op al je apparaten: de app onthoudt waar je bent gebleven in een programma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment op een ander apparaat. - Maak meerdere profielen aan. Zo kun je bijvoorbeeld een veilige omgeving creëren voor kinderen. - Favorieten: voeg je favoriete series, programmas en afleveringen toe aan je favorieten, zodat je nooit een nieuwe aflevering mist. - Maak je eigen kijklijst; Voeg programmas die je later terug wil kijken toe aan je kijklijst. - Geniet van persoonlijke aanbevelingen. Bij een (betaald) NPO Start Plus-account komen de volgende functionaliteiten hier extra bij: - Programmas langer online. - Meer series beschikbaar. - Geen reclame. - Tot een jaar na uitzending in HD. Je betaalt €2,95 per maand waarbij de eerste maand gratis is. Cookies Deze applicatie plaatst cookies om gebruik te meten. Voor het tonen van persoonlijke advertenties binnen de NPO Start-app kan je adverteerders toestemming geven om gegevens over jouw kijkgedrag te verzamelen. Standaard staat deze toestemming uit. Je kan dit via het instellingenmenu aanpassen wanneer je wilt. Meer informatie over advertenties: https://over.npo.nl/privacymobiel Met het installeren van de NPO Start-app ga je akkoord met het plaatsen van functionele cookies en cookies voor het meten van gebruik. Opmerkingen - Op het gebruik van de NPO Start-app zijn onze Algemene Voorwaarden en Privacy van toepassing: https://www.npostart.nl/algemene-voorwaarden-privacy. Met installatie van de app ga je hiermee akkoord. - De hierboven genoemde functionaliteiten zijn beschikbaar vanaf Android 4.3. Oudere versies van Android worden niet ondersteund. - Om de uitzendingen onderweg of op locatie te bekijken heb je een stabiele 3G, 4G- of WiFi-verbinding nodig. In de applicatie kun je zelf de videokwaliteit instellen op laag, normaal en hoog. Let op: Als je een hogere kwaliteit kiest met 3G/4G kost dit meer dataverkeer. Het bekijken van video kan dan hoge kosten met zich meebrengen. Houd er rekening mee dat de kwaliteit van je mobiele internetsignaal sterk kan veranderen wanneer je snel beweegt, zoals in een rijdende trein. - In verband met rechten kan het voorkomen dat sommige programmas en themakanalen niet vanuit het buitenland te bekijken zijn. - Wanneer jouw toestel is geroot of je de bootloader van je toestel hebt ontgrendeld en je gebruikmaakt van een niet originele Androidversie zoals Lineage OS of Cyanogenmod, kunnen we de werking van de app niet garanderen./div

The NPO Start app, you can watch the Dutch Public Broadcasting the programs on your Android device. The programs appear shortly after the broadcast online. If you create an NPO Start account you can save include favorite programs and create watch lists. With an NPO Start Plus account (€ 2.95 per month, first month free), you can look back longer, look no advertising and in HD quality.     Without registration you can do the following: - watch programs - Watch live: watch live at NPO 1, 2 and 3 and the digital channels. - TV Guide: See whats being broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp / Zeppelin and thematic channels. - Search all programs. - Connectivity: watch videos via AirPlay and Chromecast on your TV. - Display Turn off 3G / 4G: if your device supports it, you can view disable 3G / 4G in the settings menu. The application has the following features when you create a (free) Start NPO account:   - Find out more on all your devices, the app remembers where you left off in a program, so you can look further at another time on another device. - Create multiple profiles. For example you can create a safe environment for children. - Favorites: Add your favorite shows, programs and episodes to your favorites, so you never miss a new episode. - Create your own watch list; Add the programs you want to look back later to your watchlist. - Enjoy personal recommendations. In a (paid) NPO Start Plus account, the following additional features here at:   - Programs longer online. - More series available. - No commercials. - Until a year after broadcast in HD.   You pay € 2.95 per month with the first month free. cookies   This application places cookies to measure usage. To display personal ads within the NPO Start app can give advertisers permission to collect information about your viewing habits. By default, this permission. You can adjust this via the Settings menu when you want. Learn more about ads: https://over.npo.nl/privacymobiel By installing the NPO Start app you agree to the placing of cookies and functional cookies to measure usage.   Comments - The use of the NPO Start app our Terms and Conditions apply: https://www.npostart.nl/algemene-voorwaarden-privacy. By installing the app, you agree with this. - The functions mentioned above are available from Android 4.3. Older versions of Android are not supported. - To view the broadcasts on the go or on location, you need a stable 3G, 4G, or WiFi connection. The application allows you to set the video quality at low, normal and high. Note: If you choose a higher quality 3G / 4G data traffic costs more. Viewing video can entail high costs. Please note that can significantly change the quality of your mobile internet signal when youre moving fast, such as in a moving train. - With regard to rights it is possible that some programs and thematic channels are not available from abroad. - If your device is rooted or you have unlocked the bootloader of your device and using an original Android OS version such as Lineage or CyanogenMod, we can not guarantee the operation of the app.Alphabetical

Genres