ReportTV

Lindita Dode

News & Magazines

it.tclub.a1report

App i ReportTV është aplikacioni i parë i një televizioni shqiptar për Android që të lejon të veprosh falas me përmbajtjet që janë në transmetim. Revolucion i vërtetë në marrëdhëniet mes një televizioni lajmesh dhe telespektatorët e tij. Përveç një faqeje dedikuar LAJMEVE (nga e cila mund të shohësh edhe Videot, Motin dhe Horoskopin) dhe një faqeje LIVE nga e cila mund të ndjekësh programacionin e televizionit ReportTV me cilësinë e streaming HD, kjo App ofron dhe shumë shërbime të tjera interaktive: SONDAZH – Mund të merrni pjesë në të gjitha sondazhet të propozuara në video nga ReportTV ndërkohë që vota juaj do të numërohet në televizion në kohë reale. RAPORTONI JU – Nëse jeni dëshmitarë të një ngjarjeje mund të bëni një fotografi ose një video me smartphonin tuaj (ose mund të përdorni një foto ose një video që keni bërë kohë më parë) dhe vetëm me një klik mund ta nisni në redaksinë e ReportTV për ta transmetuar FITONI – Përmes këtij seksioni mund të merrni pjesë pa pagesë në të gjitha konkurset që do të bëhen në ReportTV: nëse Ju keni fituar, mund ta mësoni vetëm në pak minuta nga ekrani i TV që do të vendosë në transmetim shifrat e fundit të numrave celularë fitues QR CODE – Me këtë mjet të mrekullueshëm mund të merrni pjesë falas në të gjitha përmbajtjet multimediale që ReportTV do të vërë në dispozicion të telespektatorëve të vet duke përdorur sistemin modern të QR Code. ******************** LApp di ReportTV è la prima applicazione di una televisione albanese per Android che ti consente di interagire in modo del tutto gratuito con i contenuti che sono in onda. Unautentica rivoluzione nel rapporto tra una televisione di news e i suoi telespettatori. Oltre ad una pagina dedicata alle LAJMET (dal quale puoi accedere anche a Video, Moti dhe Horoscop) e ad una pagina LIVE dalla quale puoi seguire la programmazione della televisione ReportTV con una qualità di streaming HD, questa App ti offre anche numerosi servizi interattivi: SONDAZH - Puoi partecipare a tutti i sondaggi proposti in video da ReportTV, e il tuo voto viene conteggiato in televisione in tempo reale RAPORTONI JU – Se sei testimone e nje ngjiarie puoi scattare una foto o un video col tuo smartphone (oppure puoi usare una foto o un video che hai realizato in precedenza) e con un solo click puoi inviarlo alla redazione di ReportTV che lo metterà in onda FITONI – Attraverso questa sezione dellApp puoi partecipare in modo assolutamente gratuito a tutti i concorsi che verranno lanciati da ReportTV: se tu avrai vinto o meno lo scopriri in pochi minuti sullo stesso schermo tv che metterà in onda le ultime cifre dei numeri di cellulari vincenti. QR CODE – Con questo eccezionale strumento potrai accederein modo gratuito a tutti i contenuti multimediali che ReportTV metterà a disposizione dei proprio telespettatori utilizzando linnovativo sistema del QR Code/div

App ReportTV the ESHTE aplikacioni the apparently the televizioni shqiptar një për Android QE lejon të të veprosh Falas me përmbajtjet QE Jane nė transmetim. Revolucion the vërtetë nė marrëdhëniet mes lajmesh dhe një televizioni telespektatorët and tij. Përveç një faqeje dedikuar LAJMEVE (nga and cila mund të shohësh EDHE video library, Motin dhe Horoskopin) dhe një nga faqeje LIVE and cila mund të ndjekësh programacionin and televizionit ReportTV me cilësinë and streaming HD, KJo App ofron shërbime dhe shumë të tjera interaktive: SONDAZH - Mund të merrni pjesë në të të gjitha sondazhet propozuara nė video nga ReportTV ndërkohë QE rate juaj do të numërohet nė televizion nė real Kohe. RAPORTONI JU - Nëse jeni dëshmitarë të një ngjarjeje mund të goods një photographers ose një video me smartphonin tuaj (ose mund të përdorni një photos ose një video QE keni drink Kohe me it seems) dhe Vetem me një klik mund ta nisni nė redaksinë and ReportTV për ta transmetuar FITONI - Përmes këtij seksioni mund të merrni pjesë pa pagesë në të gjitha konkurset QE do të Behen nė ReportTV: Nese Ju keni fituar, mund ta mesons Vetem nė pak minute nga ekrani TV QE do të vendosë nė transmetim shifrat and fundit të numrave CELL fitues QR CODE - Me Kete mjet mrekullueshëm të mund të merrni pjesë Falas në të gjitha media përmbajtjet QE ReportTV do të true nor dispozicion telespektatorëve të të vet duke përdorur sistemin modern tė QR Code. ******************** The ReportTV App is the first application of an Albanian television for Android that allows you to interact in a completely free with the contents that are aired. A real revolution in the relationship between television news and its viewers. As well as a page for Lajmet (from which you can also access videos, Moti dhe Horoscop) and a LIVE page that you follow the programming ReportTV television with a quality of HD streaming, this App also gives you numerous interactive services: SONDAZH - You can participate in all surveys submitted in video from ReportTV, and your vote is counted on television in real time RAPORTONI JU - If you are a witness and nje ngjiarie you can take a photo or video with your smartphone (or you can use any photo or video that you realizate earlier), and with one click you can send it to the editors of ReportTV that will air FITONI - Through this section of the App you can join absolutely free of charge to all the competitions to be launched by ReportTV if you will have won much the scopriri in a few minutes on the same television screen that will air the last digits of the mobile numbers winning. QR CODE - With this great tool you can accederein no cost to all multimedia content that will make ReportTV of its viewers available using the innovative QR Code Systemrider
ro idle poring
ro idle poring
robot fighting 2
robot fighting 2
roll the ball

Alphabetical

Genres