NaVlak - Nádražní tabule

circlegate

Maps & Navigation

com.circlegate.tt.navlak.android

NaVlak je aplikace a widget pro zobrazování nádražních informačních tabulí s aktuálními informacemi o odjezdech a příjezdech vlaků. Aplikace umožňuje zobrazit vlaky POUZE Z VYBRANÝCH ČESKÝCH STANIC (více viz *). NaVlak zobrazuje následující údaje: - Typ a číslo vlaku - Cílová resp. počáteční stanice - Směr jízdy - Čas odjezdu resp. příjezdu - Číslo nástupiště a koleje - Zpoždění - Informační poznámky vybrané stanice NaVlak také obsahuje widget, který je možné umístit na plochu a mít tak odjezdy ze své stanice vždy okamžitě po ruce. Widget při změně aktuální GPS pozice automaticky vybírá zobrazovanou stanici z oblíbených (lze vypnout v nastavení). Vlastníkem aplikace NaVlak je CHAPS spol s r.o., data pro aplikaci poskytuje SŽDC - Správce železniční dopravní cesty. * Aplikace umožňuje zobrazovat informační tabule z necelých čtyř set českých nádraží, které jsou vybaveny moderním informačním systémem a které lze zobrazit na stránkách www.szdc.cz, odkud aplikace čerpá data. Seznam dostupných stanic je zde: http://provoz.szdc.cz/tabule/ Z tohoto důvodu nelze zobrazit informace z ostatních českých nádraží, děkujeme za pochopení./div

NaVlak application is a widget for viewing of station information boards with current information on departures and arrivals of trains. The application allows you to view trains ONLY SELECTED STATIONS CZECH (see *). NaVlak displays the following: - Type and number of the train - Target respectively. origination station - Direction of movement - Departure time respectively. arrival - The number of platforms and tracks - Delay - Information note of the selected station NaVlak also includes a widget that can be placed on the desktop and have such departures from his station always immediately at hand. Widget to change the current GPS position automatically selects the displayed station from favorites (can be disabled in settings). The owner of the application NaVlak CHAPS spol s ro, the application provides data for the RIA - Railway Infrastructure Manager. * Application allows you to display information boards of less than four hundred Czech stations, which are equipped with modern information system and that can be displayed on the website www.szdc.cz where application draws data. The list of available stations is here: http://provoz.szdc.cz/tabule/ For this reason you can not receive information from other Czech station, thank you for your understanding.Alphabetical

Genres